Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Om onze firma aan u te verbinden, moet iedere bestelling in onze kantoren bevestigd worden

2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

3. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling

4. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, worden de goederen vervoert op gevaar en risico van de ontvanger

5. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden.

6. Alle facturen zijn betaalbaar in Geleen.

7. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.

8. Het wisselrisico is ten laste van de koper.

9. Behoudens aansluitende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen contant betaalbaar.

10. Behoudens anders overeen gekomen, hanteert Profleds de wettelijke betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

11. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven, berekend op basis van de Nederlandse wettelijke interestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum interestvoet van 12%.

12. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag op de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van 25 euro.

13. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere,zelfs niet vervallen facturen , van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.

15. Offertes uitgebracht door Profleds BV zijn, indien anders overeengekomen, gratis en vrijblijvend. De hiermee gemoeide onderzoek- en administratiekosten komen voor rekening van Profleds BV. Alle kosten samenhangend met aanvullende documentatie zoals Inventarisaties, ROI berekeningen, ontwerpen, tekeningen, lichtsimulaties en lichtberekeningen komen voor rekening van de opdrachtgever.

16. Proefplaatsingen, orders voor proefopstellingen of samples worden na 30 dagen automatisch omgezet in definitieve kooporders. Het initiatief voor de beëindiging van proefplaatsing of proefopstelling, alsmede het retourneren van samples ligt ten alle tijde bij de opdrachtgever.

17. Bij factuurbedragen lager dan € 100 excl. BTW zal Profleds € 15 excl. BTW aan administratie kosten in rekening brengen.

18. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor , zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen, indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten.

19. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

In geval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, zelfs gemonteerd, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

20. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten,

houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

21. In geval van betwisting, is de rechtbank van Maastricht of de rechtbank van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.